Warsztaty profilaktyczne „Debata”

W dniach 18.05.2022r.- 20.05.2022r. we wszystkich  klasach VII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Debata” prowadzone przez edukatora p. Jarosław Kucharek z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę     na zapobieganie uzależnieniom od nikotyny i alkoholu.

Cele programu to:

Promowanie zdrowego stylu życia

– Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących stosowania używek,  uświadamianie szkodliwości alkoholu oraz palenia papierosów na zdrowie i życie człowieka

– Kształtowanie systemu wartości

-Wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków

– Wspólne tworzenie opisowej definicji pojęcia „uzależnienie”

–  Ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka

Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, palenia papierosów  i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Pedagog