Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025  do gminnych placówek oświatowych

W marcu 2024 roku rozpocznie się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Nabór do gminnych placówek w 2024 roku odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie dostępny na stronie https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

Rodzice/ prawni opiekunowie będą mogli złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą komputera bez użycia drukarki, podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie dziecka nie posiadają Profilu Zaufanego, będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, to w celu rekrutacji rodzic/ prawny opiekun musi złożyć dokumenty papierowe w placówce pierwszego wyboru. Wzór wniosku/zgłoszenia dostępny jest w placówce do której rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko. 

Komisja rekrutacyjna/ dyrektor szkoły może wezwać rodzica/ prawnego opiekuna w formie elektronicznej do uzupełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostępna w systemie elektronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica (jeśli rodzic/opiekun prawny podczas wypełniania wniosku w systemie podał prawidłowy adres e-mail).

Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia – liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata.

 Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci siedmioletnie (urodzone w roczniku 2017), które zamieszkują gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać zapisane dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2018), które w roku szkolnym 2023/2024 realizowały wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miejscem zamieszkania, i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia w systemie rekrutacji, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać maksymalnie trzy szkoły.

Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od siódmego roku życia do ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej.

Pełna oferta placówek, szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne dostępne będą na stronie elektronicznej rekrutacji – https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

Zarządzenie nr 1663/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie.

PLIKI DO POBRANIA: