Wyprawka szkolna 2014/2015

wyprawka_szkolna

1. Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” przewidziany jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

•klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

•klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,

•klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

•klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

•klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

•klasie III liceum plastycznego,

•klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

•słabowidzących,

•niesłyszących,

•słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem),

•z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją (nowa grupa uczniów objętych programem),

•z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uczniów objętych programem),

•z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

•z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

3. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w formie „Wyprawki szkolnej” wynosi 539.00 zł na osobę w rodzinie.

4. Z pomocy w formie „Wyprawki szkolnej” mogą również skorzystać uczniowie z rodzin niespełniających kryterium dochodowego jeśli w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała   lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów , którym pomoc zostanie przyznana poza kryterium nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów.

5. Do wniosku należy dołączyć:

•zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny

 w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,

•odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy),

•oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,

•zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,

•zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,

•kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,

•kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym,

•oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej,

•zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

 6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 do dnia 10 września 2014 roku.

Pedagog szkolny P. Iwona Więcko

WYPRAWKA SZKOLNA 2014-2015 – dokument do wydruku