Warsztaty profilaktyczne „Smaki życia czyli debata o dopalaczach”.

We wszystkich  klasach VIII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Smaki życia czyli debata o dopalaczach” prowadzone przez edukatorów: p. Huberta Giezek i p. Annę Klimek z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” .

Warsztaty zorganizowała wicedyrektor Iwona Więcko. Był to to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej.

Cele programu było:

– omówienia szkód wyrządzanych przez narkotyki (fizycznych, psychicznych i społecznych).

– obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających

– ukazanie  zagrożeń i konsekwencji związanych z zażyciem „dopalaczy”

– promowanie zdrowego stylu życia – wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia stanowią „dopalacze” i inne substancje uzależniające. Podczas zajęć obalono stereotypy na temat „dopalaczy”. Uczniowie uczyli się asertywnego odmawiania w sytuacji, gdy będą namawiani  do zażycia środków uzależniających.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się z ludźmi, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego.

Wicedyrektor

Iwona Więcko