Warsztaty profilaktyczne „Debata”.

W marcu i kwietniu 2023 roku we wszystkich  klasach VIII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Debata” prowadzone przez edukatora p. Jarosława Kucharek z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Warsztaty zorganizowała wicedyrektor Iwona Więcko. Był to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie uzależnieniom od nikotyny i alkoholu.

Celem programu było:

Promowanie zdrowego stylu życia

– Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących stosowania używek,  uświadamianie szkodliwości alkoholu oraz palenia papierosów na zdrowie i życie człowieka

– Kształtowanie systemu wartości

-Wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków

– Wspólne tworzenie opisowej definicji pojęcia „uzależnienie”

–  Ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka

– Wzmacnianie asertywności młodzieży.

Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, palenia papierosów  i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Wicedyrektor

Iwona Więcko