Sprawozdanie z Innowacji pedagogicznej „W drodze po zdrowie”.

W okresie od listopada 2021 r. do maja 2022r. w naszej szkole realizowany była Innowacja pedagogiczne „W drodze po zdrowie”. Innowację opracowały i realizowały pedagog Iwona Więcko i p. Lucyna Dziubczyńska- Szram. 

Celem Innowacji było:

– wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

– propagowanie zdrowego trybu życia

– zachęcanie uczniów do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania

– wdrażanie dzieci i młodzież do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów

–  wspieranie uczniów w podejmowaniu właściwych wyborów w sprawach swojego zdrowia i żywienia oraz spędzania czasu wolnego

–  zachęcanie uczniów do zmiany niewłaściwych nawyków żywieniowych

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie

-uświadamianie skutków i zagrożeń wynikających ze stosowania używek

Podczas Innowacji realizowane były następujące treści nauczania:

1. Zdrowe odżywiania

2. Zdrowie fizyczne.

3.Zdrowie psychiczne.

4. Aktywność fizyczna:

5. Profilaktyka uzależnień.

6. Sposoby spędzania wolnego czasu.

W ramach Innowacji podejmowane były działania wychowawcze i profilaktyczne, których celem było promowanie zdrowego stylu życia.

Opracowanie i przeprowadzenie Innowacji pedagogicznej przyniosło wiele pozytywnych efektów. Uczniowie chętnie uczestniczyli w akcjach prozdrowotnych, aktywnie podejmowali różnorodne działania, wykazując się kreatywnością  i zaangażowaniem.

Prowadzone w atrakcyjny sposób zajęcia warsztatowe pozwoliły uczniom zdobywać nowe doświadczenia kulinarne oraz czerpać radość ze wspólnego przygotowywania posiłków. Uczniowie uzyskali podstawową wiedzę na  temat zagrożeń dla zdrowia wynikających  ze złych nawyków żywieniowych.

Wspólne warsztaty i wyjazdy sprzyjały rozwijaniu u uczniów umiejętności psychospołecznych: kontrolowanie emocji, radzenie sobie ze złością, empatia, umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów, asertywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność negocjowania, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność współpracy w grupie.

            Zakładane cele Innowacji pedagogicznej „W drodze po zdrowie” zostały zrealizowane. Uczniowie są świadomi, że zdrowy styl życia to ich wybór. Wiedzą, że niewłaściwe żywienie i brak ruchu są przyczynami wielu chorób cywilizacyjnych, dlatego należy zwalczać złe nawyki. Potrafią przygotować dla siebie zdrowy posiłek oraz wybrać najbardziej atrakcyjną formę aktywności ruchowej.

SPRAWOZDANIE

Pedagog

Iwona Więcko