Regulamin świetlicy szkolnej

swietlicaŚwietlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w program szkoły.

Cele zajęć:
Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom   zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, kreatywnej  i twórczej działalności, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.

 Do zadań świetlicy należy:

  1. organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  2. organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  3. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  4. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  5. rozwijanie samodzielności i samorządności;
  6. współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem oraz instytucjami społecznymi;
  7. otaczanie opieką i troską dzieci o szczególnych wymogach edukacyjnych, wpajanie zasad tolerancji, zrozumienia i poszanowania wszelkiego typu odmienności;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Dokumentacja

1. Tygodniowe plany pracy opiekuńczo – wychowawczej nauczycieli świetlicy.

2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

4. Oświadczenia rodziców

 Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III, a także w razie potrzeby uczniowie klas IV-VI.
2. Do zajęć opiekuńczo-wychowawczych w pierwszej kolejności przyjmuje się:

uczniów rodziców pracujących

– oraz dzieci dojeżdżające do szkoły.

3. W szczególnych wypadkach świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej jednorazowo. Należy jednak wcześniej uprzedzić o tym wychowawcę świetlicy.

4. Zajęciami świetlicowymi objęci są także uczniowie zwolnieni z lekcji religii oraz dzieci   spoza Kątów Wr. oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.

Założenia organizacyjne
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.00-8.00 oraz 11.30-16.00.
2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się  w kwietniu na kolejny rok szkolny.

a) uczniów przyszłych klas pierwszych rodzice zapisują do świetlicy  na spotkaniu  z dyrektorem szkoły  w czerwcu.

3.  Rodzice lub prawni opiekunowie zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (kartę należy pobrać u wychowawcy świetlicy lub na stronie internetowej szkoły).

4. Corocznie powoływana jest komisja rekrutacyjna, która rekrutuje uczniów do świetlicy na podstawie opracowanego regulaminu.

a) wyniki rekrutacji są ogłaszane w pierwszym dniu roku szkolnego.

5. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

6. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym (nawet krótkotrwałym) oddaleniu się z sali czy boiska.

7. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

8. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy.

9. Korzystanie z telefonów komórkowych w czasie zajęć powinno odbywać się za zgodą nauczyciela.

10. Za zaginione telefony i inne urządzenia elektroniczne, pieniądze, inne wartościowe rzeczy uczniów  oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

11. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu. Należy wcześniej wypełnić stosowne oświadczenie.

12. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać  jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

13. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

a) jeżeli osoba ta nie ma wymaganego upoważnienia,  nauczyciel świetlicy wykonuje telefon do rodziców/ prawnych opiekunów w celu potwierdzenia odbioru dziecka przez przybyłą osobę.

14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela   o odbiorze dziecka ze świetlicy.

15. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie ( powyżej 10 roku życia)  pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody rodziców/ prawnych opiekunów.

a) dzieci , które nie ukończyły   7  lat, nie mogą samodzielnie upuszczać szkoły.

16. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

17. Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,  uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

18. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

19. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

20. Uczeń, który przez miesiąc nie zgłasza się na zajęcia świetlicowe, może być skreślony   z listy po uprzednim poinformowaniu rodzica/opiekuna.

21. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

a) W przypadku niezgłoszenia się po dziecko rodzica/ prawnego opiekuna nauczyciel próbuje telefonicznie wyjaśnić przyczynę  spóźnienia i czas odebrania dziecka ze świetlicy .

b) Jeżeli nauczyciel nie nawiązał kontaktu z rodzicami / prawnymi opiekunami, postępuje zgodnie z przepisami prawa i informuje o fakcie niezgłoszenia się po dziecko policję.

22. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

Organizacja pracy

 1. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy.

2. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut.

3. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupie wychowawczej, która nie powinna przekraczać   25 osób. Prowadzi ją nauczyciel świetlicy.

4. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który jest zgodny z planem pracy   i programem wychowawczym szkoły.

5. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy podlegający dyrektorowi szkoły.

6. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych, w którym odnotowuje dzienny  rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

7. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

8. W sprawach nieunormowanych powyższym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Nowelizacja regulaminu wchodzi w życie w dniu 25 marca 2014 r. dyr. szkoły Lidia Reps

Regulamin świetlicy szkolnej– pobierz