Profilaktyka 2007/2008

Profilaktyka 2007/2008

Spotkanie z policją

p1

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej we Wrocławiu i Policji w Kątach Wrocławskich. Zaproszeni goście zaprezentowali uczniom film przedstawiający  różne zagrożenia na drodze, zabawy szczególnie zimą oraz kontakty ze zwierzętami.  Bardzo   szczegółowo omówione zostały zasady poruszania się pieszych po drogach i działania, jakie  powinni podejmować uczniowie podczas ataku zwierząt. Uatrakcyjnieniem prelekcji był konkurs z nagrodami.

 

Przedstawienie  profilaktyczne „Właściwy wybór”

p2

17.10.2007 r.  odbył  się apel  dla uczniów klas IV – VI. Aktorzy Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa wystąpili w przedstawieniu teatralnym zatytułowanym „Właściwy wybór”. Celem spektaklu było pogłębienie świadomości na temat zagrożeń i konsekwencji jakie wywołuje każdy nałóg:  papierosy,  alkohol  i  narkotyki.  Młodzież  często staje przed wyborem- ulec presji rówieśników i  sięgnąć  po  używki,  czy  je  odrzucić? Młodzi ludzie sami muszą o tym zadecydować, gdyż tylko taki wybór,  wypływający z własnych przekonań i przemyśleń, będzie skuteczny. Przedstawienie pt. „Właściwy wybór” dostarczył wiedzy niezbędnej do podjęcia właściwej decyzji. W spektaklu  główny  nacisk  położony  został  na  aspekt  profilaktyczny.  Sceny  z życia młodych ludzi ukazywały  motywy  sięgania  po  używki i metody działania dilerów narkotyków. Pokazano uczniom jak można w umiejętny sposób odrzucić ryzykowne propozycje, jak być asertywnym. Po przedstawieniu odbyła się dyskusja z uczniami na temat: Wolny czy właściwy wybór?, ze  zwróceniem uwagi na jego konsekwencje i wskazanie, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Przedstawienie profilaktyczne „W krainie bajtów”

p3

 3  grudnia  uczniowie  klas I -III  obejrzeli  przedstawienie  profilaktyczne wystawiane przez Impresariat Artystyczny  „Inspiracja”  z  Krakowa.  Celem   spektaklu  było  przekazanie  wiedzy na temat zagrożeń wynikających z uzależnienia młodych osób od nowych technologii. Była to satyryczna opowieść o dziecku,  które  odchodząc  od  klawiatury   przesiadło  się  przed  ekran telewizora. Pewnego dnia obudziło się w wygenerowanej przez komputer wirtualnej rzeczywistości, świecie niezbyt przyjemnym. Bohater opowieści  czuł, że powoli zamienia się w robota i przestraszony chciał wracać do domu. Żeby tego dokonać musiał  nauczyć  się,  jak  wykorzystywać  nowe  media z  pożytkiem,  poradzić   sobie  z   przejawami   agresji i bezkrytycznym przejmowaniem negatywnych wzorców osobowych. Uczył się, jak bezpiecznie posługiwać się internetem i unikać pułapek, które może on stwarzać dla dzieci. Przedstawienie  to  miało  charakter  profilaktyczny  i  edukacyjny.   Było  wartościowym  uzupełnieniem Szkolnego  Programu  Profilaktyki,  który  jest  realizowany  w  naszej szkole. Dzieci mogły nauczyć się, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu i telewizji.

Akcja prewencyjna policjantów Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich.

p4

Policjanci Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich, w dniu 6 grudnia 2007r,  przeprowadzili z  udziałem uczniów i nauczycieli naszej szkoły działania prewencyjne pod hasłem  ” Mikołaj czy rózga…”. Głównym celem  akcji  było  zdyscyplinowanie  kierowców,  aby  przestrzegali zasad ruchu drogowego  szczególnie w rejonach szkół. Policjanci dokonali kontroli pojazdów. W  przypadku  stwierdzenia uchybień  ze strony kierowców,  uczniowie  wręczali symboliczną rózgę, zaś mikołajkiem nagradzali wzorowych użytkowników dróg. Akcja została życzliwie przyjęta zarówno przez kierowców jak i młodzież w niej uczestniczącą.

Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów klas I-III pt. „Kolczasta przyjaźń”.

p5

Przedstawienie  odbyło  się  9  kwietnia.  Spektakl  poruszał  problem tolerancji wobec inności, pozornie błahej  odmienności  w  wyglądzie  czy  ubiorze, która często staje się przyczyną dziecięcych dramatów – wyśmiewania, dyskryminacji i wykluczenia z grupy rówieśniczej. Celem  spektaklu  było  stymulowanie  poczucia  własnej  wartości  dziecka,  kształtowanie umiejętności komunikowania się i współpracy. Przedstawienie pokazywało również, jak łagodzić napięcia emocjonalne i  rozwiązywać   konflikty  w  grupie.  Postać   Jeżyka   promowała   także  treści  zawierające elementy racjonalnego  odżywiania  się  i  higieny osobistej. Spektakl był wspaniałym uzupełnieniem Szkolnego Programu Profilaktyki, który jest realizowany w naszej szkole.

Bezpieczne  wakacje –  apel  z  udziałem  policjantów  wrocławskiej  straży  miejskiej  oraz komisariatu w Kątach Wr.

p6

Pogadanka miała formę quizu dla uczniów. Policjanci zaprezentowali również slajdy i filmy o charakterze profilaktycznym. Przygotowali ciekawe i różnorodne nagrody. Policjancie przestrzegali uczniów przed niebezpieczeństwami wynikającymi z nieodpowiedniego  korzystania  z  komputera, a  szczególnie  Internetu;  przekazywaniem  informacji  o  sobie  i   swojej  rodzinie  osobom obcym, przypomnieli zasady ruchu drogowego oraz bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych.

 

„Nasza bezpieczna szkoła”

p7

to tygodniowa akcja Samorządu Uczniowskiego, którego autorami są p. Katarzyna Sowińska i p. Joanna Palińska. Wszelkich dodatkowych informacji można się  dowiedzieć ze  strony  internetowej  prowadzonej  przez p. Joannę Palińską.

http://joanna.palinska.cal.pl/index.php?go=articles&id=150