OGŁOSZENIE

UWAGA RODZICE UBIEGAJACY SIĘ O PRZYJECIE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA   W KĄTACH WROCŁAWSKICH

W związku ze zgłaszanymi przez rodziców obawami dotyczącymi trudności z pozyskaniem zaświadczenia o rozliczaniu się przez rodzica z podatku dochodowego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu przy ul. Klimasa 34 informujemy, że otrzymaliśmy zapewnienie od pracowników urzędu , iż takowe zaświadczenia będą wydawane na prośbę zainteresowanych.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o dostarczanie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka spoza rejonu do klasy pierwszej  przedmiotowych zaświadczeń ( nie mogą być  formularze PIT  ani  potwierdzenie wysłania PIT  pocztą).

 

Lidia Reps- dyrektor szkoły