Regulamin Szczęśliwego Numerka

szmumerek

 

Regulamin „szczęśliwego numerka”

 w SP nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich

 

 1. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) w klasach 4-8 przed pierwszą lekcją  i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.
 2. Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1- 30.
 3. Szczęśliwy numerek losowany jest elektronicznie w systemie Librus.
 4. Wylosowany numer podawany jest do wiadomości uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego oraz przez dziennik elektroniczny Librus.
 5. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numerek z dziennika odpowiada wylosowanemu.

Od wyniku losowania nie ma odwołania.

 1. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość jego wykorzystania.
 2. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony z:
 • odpowiedzi ustnej na ocenę,
 • pisania niezapowiedzianej kartkówki.
 1. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 2. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:
 • pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów i kartkówek,
 • wykonywania prac domowych, z których uczeń może być oceniony,
 • aktywnego udziału w lekcji.
 1.  Punkt 7 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna lub pisemna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
 2. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji.
 3. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 4.  Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 5. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminów szkolnych. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 6. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem.
 7.  Szczęśliwy numerek obowiązuje bezterminowo.

szczęśliwy numerek- regulamin