Wyprawka szkolna

wyprawka_szkolna

Wyprawka szkolna 2013/2014 – informacja dla rodziców

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 – pobierz

 

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

1. W roku 2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę w szkole podstawowej:

– w klasie I

– w klasie II

– w klasie III

– w klasie V

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych .

2. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł. netto miesięcznie.

Rodzice uczniów pozostałych klas będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie

Rodzice uczniów mogą skorzystać z pomocy jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza odpowiednio kwotę 456 zł. lub 539 zł. a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, alkoholizm, narkomania, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń). Liczba uczniów , którym pomoc zostanie przyznana poza kryterium nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów.

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

1.      dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

2.      dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

3.      dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej

– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 225 zł.

 

1.      dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących) klas I-III szkoły podstawowej

2.      dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej

– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

do kwoty 770 zł.

1.      dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2.      dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł.

1.      dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty 770 zł.

 

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

5. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

6. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć następujące dokumenty:

1) wnioski składane w ramach kryterium dochodowego:

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,

– odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli dotyczy)

– oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,

– kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego

– kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku

– oświadczenie o wysokości dochodów – w przypadku pracy dorywczej

– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

2) wnioski składane poza kryterium dochodowym:

– w przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza odpowiednio 456 zł  lub 539 zł. do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

3) wnioski składane dla uczniów niepełnosprawnych:

 w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie.

W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń.

W przypadku uczęszczania dzieci do szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie www.bip.zojo.katywroclawskie.pl