Warsztaty profilaktyczne

W listopadzie i grudniu uczniowie klas IV, VII i VIII wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez edukatorów z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko.

Warsztaty profilaktyczne „Czarodziejskie okno.”

W listopadzie i grudniu 2020 roku we wszystkich  klasach IV odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Czarodziejskie okno” prowadzone przez p. Annę Klimek  edukatorkę  z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Był to program przeciwdziałania uzależnieniu oraz  zagrożeniom związanym z korzystania z Internetu przez młodzież. Ze względu na epidemię COVID-19 warsztaty odbywały się w formie zdalnej na platformie Teams.

Celem programu było:

–  dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem

– uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z Internetem

– omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz pokazanie sposobów przeciwdziałania i obrony przed tym zagrożeniem

– kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwa narażeni są w sieci, czym jest cyberprzemoc, na czym polega mechanizm uzależnienia od Internetu, komputera i gier. Przypomniano dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci oraz poinformowano, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku, gdy staną się ofiarami cyberprzemocy.

W czasie zajęć uczono również uczniów, jak przeciwstawić się namowom i naciskom ze strony innych osób oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci.

Warsztaty profilaktyczne „Smaki życia czyli debata o dopalaczach”.

W listopadzie i grudniu 2020r. we wszystkich  klasach VII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Debata” prowadzone przez edukatorów: p. Huberta Giezek, p. Jarosława Kucharek i p. Mariana Totuszyńskiego z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Był to to program profilaktyczny autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej. Ze względu na epidemię COVID-19 warsztaty odbywały się w formie zdalnej na platformie Teams.

Cele programu było:

– omówienia szkód wyrządzanych przez narkotyki (fizycznych, psychicznych i społecznych).

– obalenie nieprawdziwych informacji na temat „dopalaczy” i innych substancji odurzających

– ukazanie  zagrożeń i konsekwencji związanych z zażyciem „dopalaczy”

– promowanie zdrowego stylu życia – wskazanie i omówienie alternatywy do zażywania substancji psychoaktywnych

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia stanowią „dopalacze” i inne substancje uzależniające. Podczas zajęć obalono stereotypy na temat „dopalaczy”. Uczniowie uczyli się asertywnego odmawiania w sytuacji, gdy będą namawiani  do zażycia środków uzależniających.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się z ludźmi, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego.

Warsztaty profilaktyczne „Debata”.

W listopadzie i grudniu 2020r. we wszystkich  klasach VIII odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Debata” prowadzone przez edukatorów p. Huberta Giezek i p. Jarosława Kucharek z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Był to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej  i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich. Ze względu na epidemię COVID-19 warsztaty odbywały się w formie zdalnej na platformie Teams.

Cele programu było:

Promowanie postawy trzeźwości

– Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu  uświadamianie szkodliwości alkoholu na zdrowie i życie człowieka

– Kształtowanie systemu wartości

-Wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków

– Wspólne tworzenie opisowej definicji pojęcia „uzależnienie”

–  Ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka

Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko