Warsztaty profilaktyczne „Debata”

W dniu 11.06.2019 r. we wszystkich  klasach VI odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Debata” prowadzone przez p. Adriannę Babijew  edukatorkę z Centrum profilaktyki i psychoedukacji „Progres”. Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie przedwczesnej inicjacji alkoholowej  i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich.

Cele programu było:

Promowanie postawy trzeźwości,

– Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu,  uświadamianie szkodliwości alkoholu na zdrowie i życie człowieka,

– Kształtowanie systemu wartości,

-Uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych,

– Wspólne tworzenie opisowej definicji pojęcia „uzależnienie”,

–  Ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka.

Podczas warsztatów uczniowie pracowali metodami aktywnymi  (burza mózgów, praca w grupach, drama). Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko

zapraszamy do galerii zdjęć