Warsztaty profilaktyczne „Czarodziejskie okno.”

W listopadzie i grudniu 2020 roku we wszystkich  klasach IV odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Czarodziejskie okno” prowadzone przez p. Annę Klimek  edukatorkę z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” .

Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program przeciwdziałania uzależnieniu oraz  zagrożeniom związanym z korzystania z Internetu przez młodzież. Ze względu na epidemię COVID-19 warsztaty odbywały się w formie zdalnej na platformie Teams.

Celem programu było:

–  dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat strat ponoszonych przez osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem

– uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z Internetem

– omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz pokazanie sposobów przeciwdziałania i obrony przed tym zagrożeniem

– kształtowanie postaw troski i dbałości o własne zdrowie

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, na jakie niebezpieczeństwa narażenie są w sieci, czym jest cyberprzemoc, na czym polega mechanizm uzależnienia od Internetu, komputera i gier. Przypomniano dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci oraz poinformowano, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku, gdy staną się ofiarami cyberprzemocy.

W czasie zajęć uczono również uczniów, jak przeciwstawić się namowom i naciskom ze strony innych osób oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci.

Pedagog szkolny Iwona Więcko