Warsztaty adaptacyjno- profilaktyczne „Wspólna przestrzeń”.

W dniu 18.06.2021r. we wszystkich  klasach VI odbyły się warsztaty adaptacyjno- profilaktyczne  ,,Wspólna Przestrzeń” prowadzone przez edukatorów p. Katarzynę Giezek i p. Huberta Giezek z Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji „Progres” . Warsztaty zorganizowała pedagog Iwona Więcko. Był to program skoncentrowany na dobrostanie ucznia i czynnikach chroniących go po powrocie do nauki stacjonarnej.

Celami programu było:

– Rozwijanie samoświadomości oraz wspólne poszukiwanie pomysłów na radzenie sobie  z trudnymi emocjami wywołanymi sytuacją nauki zdalnej

– Wzmacnianie pewności siebie uczniów

– Motywowanie do nauki i rozwoju osobistego

– Przeciwdziała uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym

Promowanie zdrowego stylu życia

Podczas warsztatów prezentowano techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami  i stresem. Koncentrowano się na mocnych stronach uczniów w celu motywowania młodzieży do nauki i rozwijania zainteresowań Przybliżano podstawy poprawnej komunikacji  oraz pokazywano dobre praktyki na rozładowanie trudnych emocji.

Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób mogą rozwijać szereg kompetencji mających zapewnić im dobrostan i równowagę emocjonalną. Uczyli się autoprezentacji i tego, w jaki sposób można wzmocnić samoocenę i wiarę we własne możliwości.

Warsztaty pomagały w rozwijaniu najważniejszych umiejętności interpersonalnych (komunikowanie się z ludźmi, podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji, asertywność). Kształtowano wzorce zdrowego stylu życia i  aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zajęcia miały na celu pomóc uczniom zaadaptować się do powrotu do nauki stacjonarnej.

Pedagog szkolny

Iwona Więcko