Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo

Od  dnia  7  marca  2022r.  rozpoczyna  się  proces  zapisów i rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/ 2023. Obecnie rekrutacja odbywa się elektronicznie.

Sytuacja epidemiologiczna zmieniła zasady w funkcjonowaniu naszego życia, ma również duży wpływ na sposoby organizacji pracy w naszej placówce. Dlatego nie możemy zorganizować z Państwem spotkania  w  szkole,  podczas  kt6rego   podalibyśmy   wszystkie   niezbędne   informacje, odpowiedzieli  na  pytania  i  wyjaśnili  wątpliwości  związane  z  zapisem  dzieci  do  szkoły. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa drogą listowną. Poniżej przekażemy najważniejsze   informacje   i   wskaz6wki   niezbędne   do   prawidłowego   złożenia   wniosku i zapisania dziecka do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny  2022/2023  jest  prowadzone  w  formie elektronicznej na stronie internetowej: https://katywroclawskie.rekrutacje.edu.pl

Na stronie głównej znajduje się ,,Instrukcja dla rodziców”, kt6ra dokładnie wyjaśni sposób logowania się w systemie elektronicznych rekrutacji oraz wskaże kolejne kroki umożliwiające wygenerowanie i złożenie wniosku. Obok zamieszczony jest „Harmonogram rekrutacji” z ważnymi terminami oraz ,,Kryteria” i ,,Zasady naboru”. Pragniemy podkreślić, że elektroniczny nabór trwa od 7 do 18 marca i w tym terminie rodzice muszą dokonać czynności związanych ze zdalnym zapisem dziecka do szkoły. Jednak kolejność składania wniosków o przyjęcie nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.

Zasady przyjęć:

Do    szkoły    podstawowej    kandydaci    przyjmowani    Są    z     urzędu    (szkoła     obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).W obu przypadkach rodzice muszą dokonać zapisu elektronicznego za pośrednictwem wyżej wskazanej strony internetowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci    zamieszkali    w   obwodzie   szkoły   podstawowej,   którzy    ubiegają   się o przyjęcie   do   klasy  I   wyłącznie   w   tej   szkole   –   przyjmowani   są     z   urzędu na podstawie zgłoszenia. W zgłoszeniu rodzice składaj oświadczenie o swoim miejscu zamieszkania oraz miejscu zamieszkania dziecka. Przedmiotowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww.  ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z  miejsca  w szkole obwodowej  jest prawem, a  nie obowiązkiem,  tzn.  dziecko ma zapewnione  miejsce  klasie  I  w  szkole  obwodowejale  rodzice  mogą  starać  się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci,  dla  których   wybrana   szkoła   nie  jest  szkolą  obwodową ,   biorą  udział w postępowaniu rekrutacyjnym, o ile szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami,
 • kandydaci  przyjmowani  są  zgodnie  z  kryteriami  określonymi  przez  Radę  Miejską w Kątach Wrocławskich,

8 kwietnia 2022 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych mają 7 dni   ( do 15 kwietnia) na pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

21 kwietnia 2022 nastąpi podanie do publicznej wiadomości   listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje dla rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoly

 • Do wniosku rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zlożenie

fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania    rekrutacyjnego   w   formie   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą pod numerem 71 3166 518

Szanowni Państwo

Jesteśmy placówką z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją. Wykształciliśmy wiele pokoleń mieszkańców naszego miasta i gminy. Od lat naszym priorytetem jest wysoka jakość nauczania, rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, ale przede wszystkim  ich  bezpieczeństwo  fizyczne  i  psychiczne.  Z ogromną przyjemnością przyjmiemy Państwa dziecko do szkoły, jeśli zdecydujecie się powierzyć je naszej opiece i edukacji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo informacje o podejmowanych przez nas działaniach.