Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do gminnych placówek oświatowych oraz gminnego
żłobka


W marcu 2023 roku rozpocznie się rekrutacja do gminnego żłobka, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkoły podstawowej.
Nabór do gminnych placówek w 2023 roku odbędzie się za pomocą elektronicznego systemu
rekrutacji, który będzie dostępny na stronie https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl

Rodzice/ prawni opiekunowie będą mogli złożyć wniosek rekrutacyjny za pomocą komputera
bez użycia drukarki, podpisując go Profilem Zaufanym. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie
dziecka nie posiadają Profilu Zaufanego, będą musieli wypełniony wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.
Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL, to w celu rekrutacji rodzic/ prawny opiekun musi
złożyć dokumenty papierowe w placówce pierwszego wyboru. Wzór wniosku/zgłoszenia dostępny jest w placówce do której rodzic/opiekun prawny chce zapisać dziecko.
Komisja rekrutacyjna/ dyrektor żłobka może wezwać rodzica/ prawnego opiekuna w formie
elektronicznej do uzupełnienia braków we wniosku. Informacja będzie dostępna w systemie
elektronicznym oraz wysłana e-mailem do rodzica (jeśli rodzic/opiekun prawny podczas wypełniania wniosku w systemie podał prawidłowy adres e-mail).
Kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie rekrutacji nie ma znaczenia – liczy się wyłącznie liczba zgromadzonych punktów przez kandydata.
Do rekrutacji do szkoły podstawowej przystąpią dzieci siedmioletnie (urodzone w roczniku
2016), które zamieszkują gminę Kąty Wrocławskie. Do klasy pierwszej mogą zostać zapisane
dzieci sześcioletnie (urodzone w roczniku 2017), które w roku szkolnym 2022/2023 realizowały wychowanie przedszkolne lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wszystkie dzieci mają
zapewnione miejsce w szkole obwodowej, zgodnie z miejscem zamieszkania, i przyjmowani
są do niej na podstawie zgłoszenia w systemie rekrutacji, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym
systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową. W przypadku ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową należy złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi w kryteriach rekrutacyjnych. Można wskazać maksymalnie trzy szkoły.
Dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym od siódmego roku życia do ukończenia ósmej klasy
szkoły podstawowej.
Pełna oferta placówek, szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne dostępne będą na stronie elektronicznej rekrutacji – https://rekrutacje-katywroclawskie.pzo.edu.pl
Zarządzenie nr 1345/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18 stycznia
2023r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024
do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie
https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/zarzadzenie-nr-1345-2023-burmistrza-miasta-i-gminykaty-wroclawskie-z-dnia-18-stycznia-2023r-w

Załączniki: