Regulamin szczęśliwego numerka

 

regulamin numerka

Regulamin szczęśliwego numerka:

1. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) w klasach 4-6 przed pierwszą lekcją około godziny 7:55, w pokoju nauczycielskim  i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

2. Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1- 21. Losowaniem zajmują się przedstawiciele samorządu uczniowskiego pod nadzorem nauczyciela przebywającego w pokoju nauczycielskim. Wylosowany numer podawany jest do wiadomości uczniów i nauczycieli poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego oraz w pokoju nauczycielskim.

3. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numerek z dziennika odpowiada wylosowanemu. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

4. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość jego wykorzystania.

5. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony z:

  • odpowiedzi ustnej na ocenę,
  • pisania niezapowiedzianej kartkówki.

6. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

7. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:

  • pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek,
  • wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
  • aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

8. Punkt 5 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej;

9. Uczeń ma obowiązek pisać zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony!

10. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

11. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

12. Każdy numerek może być wylosowany tylko jeden raz na 2 tygodnie; po wylosowaniu jest odkładany i wraca do puli pierwszego dnia po 2 tygodniach.

13. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem.

14. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.02.2012 r.

Regulamin szczęśliwego numerka