Na sportowo w świetlicy

W ramach angażowania uczniów do  aktywnego spędzania czasu w świetlicy szkolnej, w  mijającym roku szkolnym w niemal każdy czwartek odbywały się zajęcia na  sportowo. Brali w nich udział uczniowie klas pierwszych, a sporadycznie również i starszych.

Celem głównym zajęć było rozbudzanie wśród dzieci uczęszczających do świetlicy potrzeby czynnego uczestnictwa w aktywności fizycznej, a także wzmacnianie aktywności ruchowej dzieci, kształtowanie ich umiejętności ruchowych, umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania celów, poznanie zasad i reguł nowych gier i zabaw.

Zajęcia te odbywały się w ramach innowacji pedagogicznej „Sportowa Świetlica”, która zrealizowana została podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej w formie gier i zabaw ruchowych. Propozycje zostały odpowiednio dobrane do określonej grupy wiekowej i możliwości fizycznych dzieci. Założone działania zostały zrealizowane podczas 15 spotkań:

 1. Zabawy integracyjne oraz orientacyjno – porządkowe – podczas pierwszych zajęć dzieci miały okazję uczestniczyć w zabawie integrującej grupę
  „Ludzie do ludzi”, oraz „Wywołane imię stop”, gdzie miały okazję poznać imiona wszystkich dzieci ustawiając się za wywołaną osobą w rzędzie.  Ćwiczyły ustawienia w różnych zbiórkach i reakcje na polecenia.
 2. Zabawy bieżne – trenujemy szybkość reakcji na sygnał dźwiękowy – dzieci poznały zabawę „Bum”, „Powódź, pożar”, „Raz, dwa trzy Baba jaga patrzy”, podczas których liczyła się szybkość reakcji na usłyszane hasło. 
 3. Proste zabawy z piłką: Rzut – chwyt – w trakcie tych zajęć wykorzystaliśmy piłki do trenowania celności rzutu i prawidłowego chwytu piłki. Dzieci poznały zabawę „Kula ognia”, „Policjanci i złodzieje” oraz „VIP”.
 4.  Zabawy i ćwiczenia z laskami gimnastycznymi – te przybory wykorzystaliśmy  do ćwiczenia siłowego w parach – przeciąganie partnera za linię, w zabawie „Hop”  czyli złapanie laski poprzednika, gdzie liczy się szybkość reakcji oraz ćwiczeń korekcyjnych.
 5. Starty z różnych pozycji wyjściowych – biegi krótkie – podczas tych zajęć dzieci miały okazję poznać zabawę „Dzień – noc”.
 6. Orientacja w przestrzeni – zabawy z wykorzystaniem szarf – posłużyły nam w zabawie „Czołgi” , a także jako „Ogonki” w berku oraz orientacyjnej zabawie w trójkach „Pod, nad, dookoła”. Na koniec ćwiczenia korekcyjne z chwytaniem szarfy stopami.
 7. Trenujemy skoczność – zabawy z liną, podczas których z lin i skakanek dzieci tworzyły tory do przeskoków obunóż i jednonóż a także poznały zabawę w „Ogon szczura”.
 8. Celność rzutu i zręczność – wykorzystanie gazet i małych piłek w zabawach. Ugniatanie gazet posłużyło do rozgrzania rąk, a kulki z gazet do przerzucania na pole przeciwnika. Małymi piłkami dzieci celowały w toczącą się dużą piłkę.  Na koniec zabawa „Tunel”, Gdzie ruchomym celem były przebiegające przez środek dzieci.
 9. Jesteśmy drużyną – gry i zabawy w zespołach. Podczas tych zajęć dzieci zostały podzielone na zespoły. Uczniowie zagrali w „Zbijaka obieganego” oraz poznali zasady zabawy „Safari”, która uczy działania zespołowego i współpracy.
 10. Nauka gry „Pachołek” – strategia i współdziałanie. Przedstawione zostały uczniom zasady nowej gry strategicznej. Dzieci uczyły się, że wspólnym wysiłkiem i współdziałaniem można osiągnąć efekt.
 11. Wyścigi – szybkość reakcji na bodziec wzrokowy i słuchowy. Uczniowie oznaczeni numerem lub kolorem szarfy musieli jak najszybciej zareagować na sygnał i pokonać wyznaczone trasy. Podczas tych zajęć uczniowie mierzyli się z porażką i zwycięstwem.
 12. Zabawy i gry drużynowe z piłką – doskonalimy rzut i chwyt. Gramy w „Zbijaka”, poznajemy zasady nowej gry „Tarcza” oraz „Myśliwi i kaczki”.
 13. Trenujemy celność rzutu do celu ruchomego. Gramy w nasze ulubione zabawy z piłką.
 14. Zabawy bieżne – szybkość i wytrzymałość. Podczas tych zajęć dzieci poznają zasady różnych berków: „Pączek”, „Berek dobiegany”, „Przyjaciel”, „Murarz”.
 15. Pokonujemy  zwinnościowy tor przeszkód – dzieci podczas zajęć pokonały przygotowane tory przeszkód, rozwiązując ekologiczne zadanie.

Z informacji zwrotnych od uczestników zajęć wynika, że stosowane metody oraz dobór treści były ciekawe i trafione. Taka forma spędzania wolnego czasu była dla nich atrakcyjna i zgodna z ich potrzebami rozwojowymi.

Podczas zrealizowanych zajęć uczniowie chętnie angażowali się, i z własnej inicjatywy podejmowali aktywność ruchową, poznali zasady różnych gier i zabaw ruchowych. Uczniowie wyrażali chęć kontynuowania takich zajęć w kolejnym roku szkolnym. Podejmowane działania pozwoliły zatem na osiągniecie założonych celów.

Marta Kantyka