KONKURS NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKOŁY

sportowiec

Przedstawiamy regulamin szkolnego konkursu

I. Cele konkursu:

 1. wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w danym roku szkolnym,
 2. promowanie aktywności fizycznej,
 3. rozwijanie indywidualnych możliwości oraz zainteresowań sportowych uczniów,
 4. popularyzacja szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych,
 5. przygotowanie do współzawodnictwa sportowego,
 6. rozwijanie umiejętności organizacyjnych u uczniów,
 7. promowanie zachowań prozdrowotnych, kultury kibicowania i zasad fair- play w rywalizacji sportowej,
 8. rozwijanie  umiejętności i wiadomości dotyczących zasad i przepisów gier zespołowych oraz zabaw ruchowych.

II. Termin realizacji: wrzesień- czerwiec.

III. Organizator: nauczyciele wychowania fizycznego.

IV. Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie z klas IV- VI, którzy biorą aktywny udział w sportowo- rekreacyjnym życiu szkoły i którzy zgłoszą się do organizatorów konkursu do końca września.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie zasad bezpiecznej organizacji i kultury uczestnictwa podczas gier i zabaw ruchowych oraz co najmniej dobre zachowanie w szkole i poza nią.
 3. W sytuacji gdy uczeń dopuści się rażąco negatywnego zachowania podczas rywalizacji sportowej organizator ma prawo wykluczyć takiego ucznia z udziału w konkursie.
 4. Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który w klasyfikacji końcowej uzyska największą ilość punktów.
 5. Nagrody w konkursie:

10 najlepszych uczniów w klasyfikacji końcowej otrzyma pamiątkowe dyplomy,

3  najlepszych uczniów w klasyfikacji końcowej otrzyma pamiątkowe medale,

zwycięzca konkursu otrzyma książkę o tematyce sportowej.

 1. Punktacja w konkursie

a) semestralna i końcoworoczna ocena z wychowania fizycznego według kryteriów:

celujący 40 pkt

bardzo dobry 30 pkt

dobry 20 pkt

pozostałe oceny 0 pkt

b)  semestralna i końcoworoczna ocena z zachowania według kryteriów:

wzorowe 40 pkt

bardzo dobre 30 pkt

dobre 10 pkt

poprawne – (minus) 5 pkt

nieodpowiednie i naganne wykluczenie z konkursu

c) regularny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny (10 pkt)

d) ustanowienie (20 pkt)  lub wyrównanie (15 pkt) sportowego rekordu szkoły.

e) udział w konkursach i zawodach sportowych:

 • w wewnątrzszkolnych  konkursach drużynowych każda osoba z danego zespołu otrzymuje taką samą ilość punktów- zgodną z uzyskanym przez drużynę miejscem,
 • w konkurach międzyszkolnych liczy się ranga zawodów, na których dany uczeń/uczniowie reprezentowali szkołę.

 

KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE

Konkursy indywidualne

miejsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 i dalsze

punkty

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

Konkursy drużynowe

miejsce

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 i dalsze

punkty

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

 

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

Konkursy indywidualne

Konkursy drużynowe

Udział w zawodach o randze

Liczba punktów

Udział w zawodach o randze

Liczba punktów

gminnej

20

gminnej

20

powiatowej

25

powiatowej

25

rejonowej

35

rejonowej

30

wojewódzkiej

40

wojewódzkiej

35

ogólnopolskiej

45

ogólnopolskiej

40

             f) umieszczanie krótkich informacji i artykułów o zdrowym stylu życia, ciekawostkach sportowych, aktualnych wydarzeniach sportowych w szkolnym kąciku sportowym (5 pkt).

             g) pomoc w organizacji i przeprowadzaniu zawodów i imprez sportowych (5 pkt).

             h) odmowa wzięcia udziału w zawodach bez podania konkretnej przyczyny lub   nieusprawiedliwionej nieobecności (- minus 10 pkt).

             i) używanie wulgaryzmów, łamanie zasad fair- play i kultury kibicowania podczas zajęć             sportowych, zawodów i imprez sportowych (- minus 5 pkt).

             j) prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia (np. palenie papierosów,    spożywanie alkoholu oraz innych używek) (- minus 10 pkt).

 

7. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia rozstrzygają organizatorzy konkursu.