Komunikat Dyrekcji w sprawie nauczania zdalnego

                                    Szanowni Państwo,  Drodzy Uczniowie


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  wszelkie decyzje, związane ze zmianą organizacji pracy szkoły wynikające z zagrożenia epidemiologicznego, dyrektor szkoły podejmuje po uzyskaniu opinii SANEPiD i za zgodą Organu Prowadzącego.

            W naszej szkole stwierdzono pozytywny wynik COVID-19 u dwóch nauczycieli i jednego ucznia. W związku z powyższym na podstawie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu i po uzyskaniu  zgody Organu Prowadzącego wprowadzam od dnia 21 października  ( środa) 2020 r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII naszej szkoły na okres 10 dni tj. do dnia 30 października 2020 r. włącznie.

            Nauczanie zdalne będzie się odbywało w  formie lekcji on-line  oraz materiałów przesyłanych przez nauczycieli:  pokazów multimedialnych, scenariuszy, kart pracy itp. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani  poinformować uczniów o   sposobach realizacji zdalnego nauczania ze swojego przedmiotu oraz ustalić skuteczny sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami.


            Harmonogram lekcji on-line dla każdej klasy IV-VIII  zostanie przesłany uczniom i rodzicom za pośrednictwem wiadomości w Librusie. Każdy uczeń otrzymał kod  dostępu na platformę TEAMS, za pomocą której będą się odbywać lekcje zdalne.

            Klasy I-III  oraz świetlica nadal pracują stacjonarnie według dotychczasowego planu.


                                                            z poważaniem  dyrektor szkoły Lidia Reps